Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. maj 2003 med efterfølgende justeringer, senest den 08. december 2016. Vedtægterne er opdateret med virkning fra 08. december 2016.

 

§ 1.      NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Marineflyverforeningen. Foreningens hjemsted er der, hvor Eskadrille 723 er stationeret.

§ 2.      FORMÅL 

Stk. 1. Foreningens formål er at styrke og bevare den særegne korpsånd og professionalisme, der kendetegner personel, der har været eller er tjenstgørende i Eskadrille 723. 

Stk. 2. Foreningen vil arbejde for at skabe bånd mellem nutiden og fortiden i og uden for tjenesten. Dette gøres gennem afholdelse af selskabelige og faglige arrangementer, der tillige kan have et historisk islæt med relation til enhedens virke. 

Stk. 3. Foreningen kan forestå andre arrangementer efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. 

§ 3.      MEDLEMMER 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, der har gjort tjeneste i den tidligere Alouette Flight i Eskadrille 722, Søværnets Flyvetjeneste, Søværnets Helikoptertjeneste, eller har været eller er tjenstgørende i Eskadrille 723 (helikopter) eller har været luftfartøjsbesætning i Marinens Flyvevæsen. 

Stk. 2. Associerede medlemmer.

Bestyrelsen kan godkende en person som associeret medlem, hvis vedkommende ikke opfylder betingelserne i stk. 1 men vurderes at have nære bånd til foreningen og dens formål. Et associeret medlem betaler kontingent og har stemmeret som medlem men kan ikke vælges til bestyrelsen. 

Stk. 3. Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. 

Stk. 4. Æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan indstille en person som æresmedlem. Godkendelse kan foretages på en efterfølgende generalforsamling. Æresmedlemmer har normal stemmeret men er fritaget for kontingent. 

§ 4. BESTYRELSE 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 eller 7 personer:                                

 1. Formanden vil normalt være Chefen for Eskadrille 723.
 2. Næstformand, der er formandens stedfortræder.
 3. Kasserer, der tillige er sekretær. Disse to funktioner kan dog deles op i to, hvor  bestyrelse så består af 7 personer.    
 4. Et bestyrelsesmedlem for sociale arrangementer.
 5. Et bestyrelsesmedlem for faglige arrangementer.
 6. Et bestyrelsesmedlem for særlige arrangementer. 

Stk. 2. Øvrige medlemmer:

 1. To suppleanter, der kan supplere alle de fem valgte bestyrelsesmedlemmer.
 2. To kritiske revisorer. 

Stk. 3. Valgbarhed.

 1. Formanden er normalt ikke på valg.
 2. Den øvrige bestyrelse er på valg hvert andet år. Næstformand og bestyrelsesmedlem for sociale arrangementer i ulige år. Kasserer (og sekretæren) bestyrelsesmedlem for faglige arrangementer og bestyrelsesmedlem for særlige arrangementer i lige år.
 3. Suppleant 1 er på valg i ulige årstal eller efter oprykning til bestyrelsespost.
 4. Suppleant 2 er på valg i lige årstal eller efter oprykning til bestyrelsespost.
 5. Revisor 1 er på valg i ulige årstal.
 6. Revisor 2 er på valg i lige årstal.
 7. Genvalg kan finde sted.
 8. Mindst et af de ordinære bestyrelsesmedlemmer ud over formanden bør være tjenstgørende ved Eskadrille 723. 

Stk. 4. Bestyrelsens arbejdsform.

 1. Bestyrelsesarbejdet gennemføres, således at alle beslutninger træffes i enighed i videst muligt omfang.
 2. Skulle det undtagelsesvis vise sig nødvendigt at foretage afstemning, vil formandens stemme ved stemmelighed tælle dobbelt, og vedtagelser her kræver almindeligt flertal.
 3. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen rundsendes til bestyrelsen i form af beslutningsreferat og efter endt godkendelse, videresendes dette til medlemmerne. For at holde omkostningerne nede vil referatet blive udsendt som e-post og kun i begrænset omfang som almindelig post.
 4. Bestyrelsen kan udpege og nedsætte arbejdsudvalg til løsning af konkrete opgaver.
 5. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

§ 5.      GENERALFORSAMLING 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i november måned. 

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med en foreløbig dagsorden senest 4 uger før datoen for afholdelse, idet medlemmerne samtidigt opfordres til at fremkomme med forslag eller temaer, der ønsker drøftet. Medlemmerne har derefter 2 ugers frist til at fremsende forslag. Der anvendes høringsprocesser under generalforsamlingen, der involverer medlemmerne mest mulig. 

Stk. 3. Bestyrelsen udsender den endelige dagsorden sammen med det reviderede årsregnskab senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen. 

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. 

Stk. 5. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 4. Planer og forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 5. Fremlæggelse af budget.
 6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
 8. Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen afholdes fagligt/socialt arrangement med middag. 

Stk. 6. Foreningens medlemmer har 1 stemme hver. 

Stk. 7. Foreningen arbejder efter konsensusprincippet.

Hvis der foretages afstemning anvendes simpel stemmeflerhed, og kun fuldmagter fra udstationeret personel er gyldige. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 1 måneds skriftligt varsel med angivelse af baggrunden for indkaldelsen. Bestyrelsen foretager indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest 20 dage efter modtagelse af anmodning. 

§ 6.      KONTINGENT 

Stk. 1. Kontingent for kommende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling

Stk. 2. Der betales kontingent ved optagelse i foreningen og efter fremsendt opkrævning fra kassereren snarest muligt efter afholdelse af ordinær generalforsamling. 

§ 7.      REGNSKABSÅR

Regnskabsåret er fra den 1. november til den 31. oktober. 

§ 8.      ØKONOMISKE FORPLIGTIGELSER

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen. 

§ 9.      VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan alene foretages på en ordinær generalforsamling med godkendelse af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede. 

§ 10.   FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan opløses, hvis det besluttes på en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling med samme flertalskrav. Den ovenfor nævnte ekstraordinære generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue. 

MOTTO

Vi er til fest og farver med god vind