Emne: Referat Bestyrelsesmøde MFF.

Hermed referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 9. juni 2016 kl. 1500, bestyrelsesmødet fandt sted i Karup, CH ESK 723 kontor.

1. Nye punkter til dagsorden.

Ingen


2. Orientering ved formanden.

Formanden gennemgik programmet for familiedagen, der skulle finde sted den efterfølgende dag. Endvidere blev den øjeblikkelige status for eskadrillen gennemgået, herunder at der stadig er en helikoptergruppe i NordAtlanten, samt at der evt. planlægges på en INTOPS i anden halvdel af dette år. SEAHAWK implementeringen kører med de små udfordringer, der altid er med så stort et projekt. De første tre stel er leveret, simulatoren er snart klar til aflevering og de nye bygninger til eskadrillen forventes færdige ultimo i år.

STA orienterede om det nye helikopteruddannelsesregime i SVN. Man er i gang med at lave uddannelsesplaner for alle helikopterrelevante personalekategorier. En del af uddannelsen vil ske som computerbaseret undervisning, hvilket også kræver en del forberedelse. Termin for første uddannelse er den 09. JAN 2017.  

3. Medlemsstatus.

102 Medlemmer.


3.1 Associerede medlemmer.

 I.a.b.

4. Status for Økonomi, herunder plan for inddrivelse af kontingent.

Mail udsendt til medlemmerne omkring indbetaling af kontingent.


5. Status for overtagelse af kasserer funktionerne.

Der er en igangværende proces med oprettelse af ny bank konto og overdragelse af forretningen mellem gammel og ny kasserer.  


6. Planlægning af mødedatoer.

Næste bestyrelsesmøde den 19. AUG ved FMI i Ballerup. Øvrige datoer for resten af året vil blive planlagt ved det kommende bestyrelsesmøde.

7. Status for tildeling af æresmedlemskab.

Bestyrelsen arbejder med forslag til fremlæggelse på næste generalforsamling.

8. Skrivelse fra medlem.

Bestyrelsen har modtaget skrivelse fra HAS omkring testamentering af maritime effekter mm. Bestyrelsen opfordre HAS til at fremlægge hans tanker på næste generalforsamling, som herefter kan tage stilling til den videre way-ahead.  

9. Veteranpolitik

SEP arbejder med forslag til dette område til fremlæggelse på næste generalforsamling.

10. Næste bestyrelsesmøde.

19. august 2016.

11. Eventuelt.


Mvh
TAL / JUP